< Terug

berichten medezeggenschapsraad

De volgende MR vergadering zal worden gehouden op dinsdag 12 november, om 20.00 uur, op de Boemerang.

Bericht uit de nieuwsbrief van sept. 2013
De MR heeft zich het afgelopen schooljaar bezig gehouden met het structureren van de vergaderingen en de documentatie. Naar aanleiding hiervan is er een jaarplanning met vergaderonderwerpen voor de MR opgesteld. Tevens wordt er nu  een jaarverslag gemaakt t.b.v. intern gebruik als naslagwerk en ter ondersteuning van toekomstige nieuwe MR-leden. Ook zijn er afspraken gemaakt omtrent het tijdig aanleveren van de vergaderstukken.
Tijdens de MR vergaderingen komen er vaste onderwerpen aan bod. Dit zijn onder andere de inkomende- en uitgaande post, het bespreken van het nieuws uit de GMR (overkoepelende organisatie van Medezeggenschapsraden binnen de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant),  het bespreken van de managementrapportage, het doornemen van de begroting, het bespreken van het schoolplan, waarin de doelen van de school beschreven worden, hoe de school deze denkt te gaan bereiken en de evaluatie hiervan. Ook wordt er iedere vergadering een rondje (Brede)school gehouden, waarin het reilen en zeilen in en om de school wordt besproken (hygiëne zandbak, zonnepanelen, functioneren van de groepen, asbestverwijdering en dergelijke).
Er is speciale aandacht gevraagd voor o.a. de volgende onderwerpen: het aanwezig zijn van voldoende vrijwilligers voor de overblijf, voor de vele acties en promoties van de ouderraad en het overmatige snoepen tijdens de overblijf. Vanuit de GMR kwam de vraag naar meer animo voor LB-functies. Voorbeelden hiervan zijn: leerlingenbegeleiding, remedial teaching etc.  In de MR is gekeken naar mogelijkheden om het aantal LB-leerkrachten, die deze extra werkzaamheden op zich willen nemen, te vergroten. Tevens is de MR betrokken geweest bij het aantrekken van de nieuwe vakleerkracht Engels. In de vergaderingen kunnen ook speciale onderwerpen op de agenda gezet worden, zoals bijvoorbeeld het afstemmen van de Kanjertraining op de diverse groepen, het volgen van het verkrijgen van het Early Bird certificaat voor Engels, het vertrek van Ineke Roffel en de vorming van de nieuwe directie. Er werd ook geïnformeerd of er klachten vanuit ouders waren. Er waren het afgelopen schooljaar geen klachten van ouders.

Het schooljaar 2013-2014 is net van start gegaan. De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding; dit om ervoor te zorgen dat ouders en personeel gelijkwaardig vertegenwoordigd zijn in de MR. De oudergeleding is hetzelfde gebleven; binnen de personeelsgeleding heeft Yvonne van Westenbrugge plaats gemaakt voor Trix Gorter.

Het onderwerp waarmee de MR zich dit jaar naast de standaard onderwerpen vooral mee bezig zal gaan houden, is het volgen van de invoering van passend onderwijs. Dit omhelst de wettelijke zorgplicht van de scholen per 1 augustus 2014 en specifiek hoe de Boemerang hier binnen een samenwerkingsverband met andere scholen vorm aan gaat geven. Naast het basisonderwijs dient iedere school extra ondersteuning te bieden en zich hierin te specialiseren. De MR denkt mee hoe de Boemerang hier vorm aan kan geven en heeft uiteindelijk adviesrecht met betrekking tot het vraagstuk van passend onderwijs en hoe de Boemerang het passend onderwijs implementeert.

Als u als ouder vragen of suggesties heeft die de school als geheel aangaan kunt u een van onze leden altijd aanspreken of een mailtje sturen naar de MR (mr@basisschooldeboemerang.nl of info@basisschooldeboemerang.nl). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de schoolgids of de website www.basisschooldeboemerang.nl.