Ons Onderwijs

DE KANJERMETHODE

DE KANJERMETHODE
In ons pestprotocol staat aangegeven wat we als school doen om pesten te voorkomen. Preventief wordt er in alle groepen elke week een les sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) gegeven uit de Kanjermethode. Indien er pestgedrag gesignaleerd wordt, geeft het protocol de te nemen stappen aan om het probleem op te lossen.Preventieve aanpak:
Om pesten te voorkomen besteden we aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. We doen dit door ieder leerjaar elke week een les te geven uit de Kanjermethode. Het doel van deze methode is het stimuleren van sociaal gedrag en emotioneel welbevinden en het verminderen van gedragsproblemen bij kinderen. Een extra doel is het scheppen van een veilige sfeer in de klas, waardoor kinderen meer aan leren toekomen, meer betrokken zijn op elkaar, verantwoordelijkheid nemen, zichzelf kunnen zijn en veiliger en plezieriger kunnen samenleven. Een kerndoel is ook het verbeteren van de relatie tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten. Jaarlijks worden er in iedere groep afspraken gemaakt en regels opgesteld, die voor die klas gelden. Ook afspraken over pesten maken hier deel van uit. De gemaakte afspraken worden in ieder lokaal opgehangen.
 
De Kanjermethode heeft als doel kinderen bewust te maken van vier manieren van reageren. Elke manier wordt gesymboliseerd d.m.v. een gekleurde pet:
 • de pestvogel (a-sociaal en agressief) = zwarte pet
 • de aap (meeloper, maakt van alles een grapje, neemt niets serieus; óók zichzelf niet) = rode pet
 • het konijn ( vermijdend, faalangstig) = gele pet
 • de tijger/Kanjer ( heeft zelfvertrouwen, durft te confronteren) = witte pet

Door middel van verschillende lessen met als opbouw: een verhaal, praten over het verhaal, het doen van oefeningen die in het betreffende verhaal centraal stonden én een afsluiting met een vertrouwensoefening wordt één en ander duidelijk gemaakt. De kanjermethode maakt gebruik van de volgende afspraken:
 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand doet zielig
Het doel is een klimaat te scheppen, waarin kinderen zich veilig voelen en zichzelf durven te zijn. Door ouders/verzorgers regelmatig te informeren over de Kanjermethode én ze Kanjerlessen te laten bijwonen proberen we te komen tot een gezamenlijke aanpak voor wat betreft het gedrag van kinderen. 
 
Curatieve aanpak:
Als een leerkracht of ouders pesten bemerken nemen we de volgende stappen:
 • De directie van de school wordt in kennis gesteld.
 • Het probleem wordt zo zorgvuldig mogelijk in kaart gebracht.
 • In overleg met zoveel mogelijk betrokkenen (ouders gepeste kind, het gepeste kind, ouders van de pester) wordt een plan van aanpak opgesteld.
 • We spreken een datum af waarop het plan van aanpak wordt geëvalueerd.
 
Als zich in een groep een wat collectiever pestgedrag manifesteert zal er gedurende een langere periode gebruik worden gemaakt van een andere methode. Indien nodig wordt externe deskundige hulp ingeschakeld.
 
Ouders mogen van de school verwachten dat er adequaat gereageerd wordt op geconstateerd pestgedrag. De leerkracht en de directie zijn hier op aan te spreken. Zo verwacht de school ook, dat ouders in deze hun verantwoordelijkheid nemen, zodat er in gezamenlijkheid aan een oplossing gewerkt kan worden. De problematiek van pesten is ook een onderwerp dat besproken kan worden met de vertrouwenspersonen op onze school, Corné van der List en Myranda Spiljard. Uiteindelijk kan ook een beroep gedaan worden op de klachtenregeling en de externe vertrouwenspersoon. Ook voor het zogenaamde cyberpesten beschikt de Boemerang over een protocol, dit is het protocol Mediabeleid. Het pestprotocol en het protocol Mediabeleid zijn op school beschikbaar.