Junior College - Moerdijk

In Nederland is sprake van een groeiende kloof tussen arm en rijk én hoog en laag opgeleide mensen. Het huidige onderwijs vergroot de kansenongelijkheid eerder dan die te verkleinen. Onderzoek laat zien dat de manier waarop wij in het Nederlandse onderwijs omgaan met differentiatie en leerlingen selecteren nadelig uitpakt voor kansarme leerlingen. Ook het sterk scheiden van de algemeen vormende en de beroepsgerichte opleidingsroutes leidt tot niveauverschillen in diploma- en baangarantie.

We leven in een snel veranderende maatschappij. Om kinderen voor te bereiden op hun toekomst  zullen zij nieuwe kennis en vaardigheden moeten opdoen. Waar de onderwijsinspectie kwaliteit van onderwijs koppelt aan prestatietoetsen, zien wij kansen om juist ook te sturen op vaardigheden als bijvoorbeeld samenwerken, leren plannen, effectief projectmanagement e.d.
 
KC de Neerhof (PO, Stichting de Waarden), OBS de Boemerang (PO, Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant) en het Markland College Zevenbergen (VO, Stichting Markland College) hebben het initiatief genomen om bovenstaande problematieken en uitdagingen aan te pakken door een vorm van 10-14 onderwijs, onder de naam
 
Junior College Moerdijk
 
Het Junior College Moerdijk hanteert een modulaire onderwijsvorm op basis van projecten. Dus geen fysieke school, maar een intensieve samenwerking tussen de drie genoemde scholen waarbij leerlingen uit zowel het PO als VO elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken.
Het Junior College Moerdijk heeft doelstellingen geformuleerd die richtinggevend zijn voor de inrichting.
 
  • Het uiteindelijk doel van het Junior College Moerdijk is het creëren van ‘een ononderbroken ontwikkelingsproces voor alle leerlingen’, zodat deze zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen en talentvol kan worden in hetgeen waar hij/zij goed in is en waarbij kansengelijkheid vergroot wordt.
  • Ondanks de krimpscenario's van de gemeente Moerdijk het vergroten van het vestigingsklimaat voor (jong-)volwassenen teneinde de vraag op de nabije arbeidsmarkt (havenschap Moerdijk en industrieterrein Moerdijk) te voorzien van goed opgeleid personeel (op alle niveaus).
  • Het Junior College Moerdijk draagt bij aan het versoepelen van de overgang tussen PO en VO. Er wordt doelgericht ingezet op vaardigheden die kinderen nodig hebben in de toekomst. 
  • Op termijn uitstel van selectie. Leerlingen kiezen pas in leerjaar 2 voor passend niveau. De Eindtoets PO en een leerlijn in uitvoerende vaardigheden (executieve functies) worden gebruikt om de leerlingen, in het kader van kansengelijkheid, meer tijd te geven om zich te ontwikkelen.
  • Uitgaan van kracht, passie en talent van leerlingen. Ruimte voor het kind. Waar ligt jouw kracht, waar ben je goed in, waar ben je voor gemotiveerd. Wat is je passie? Dit inzetten om tot leren te komen. Leerlingen bepalen vanuit eigen talent of zone van naaste ontwikkeling voor welke module ze gaan kiezen.
  • Het realiseren van een brede leergemeenschap door intensief te werken met ouders, omgeving en beroepenveld. Leerkrachten uit het PO en VO werken intensief samen en versterken elkaar.
 
De bovenstaande doelstellingen willen we realiseren door het aanbieden van 5 modules:
1.       Ondernemen
2.       Talen
3.       Techniek
4.       Cultuur, Art en design
5.       Bewegen en gezondheid
 
In het schooljaar 2019-2020 is het Junior College Moerdijk gestart met de opzet van de modules O&O en talen. Op 21 januari 2020 start de module O&O voor de leerlingen van groep 8 en klas 1. In mei 2020 start de module talen voor de leerlingen van groep 7.